Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski
Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski Radcowie Prawni

Partnerzy

 

Artur Juszczyk  – radca prawny


Absolwent Wydzia?u Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uko?czy? aplikacj? radcowskš oraz z?o?y? egzamin radcowski. Wpisany na list? radców prawnych pod numerem Rz - 798 prowadzonš przez Okr?gowš Izb? Radców Prawnych w Rzeszowie. Uko?czy? tak?e studia wy?sze na kierunku ekonomia, prowadzonym przez Wy?sza Szko?? Informatyki i Zarzšdzania z siedzibš w Rzeszowie.

Wieloletnie do?wiadczenie zawodowe zdobywa? m.in. w kancelariach radcowskich i osobi?cie ?wiadczšc us?ugi na rzecz przedsi?biorców, ?šczšc posiadanš wiedz? prawniczš z wiedzš ekonomicznš w celu realizacji pe?nej i skutecznej pomocy prawnej, z uwzgl?dnieniem nie tylko prawnych lecz równie? ekonomiczno - finansowych oraz podatkowych aspektów podejmowanych przez przedsi?biorców dzia?a?. Posiadane do?wiadczenie, uzyskane m.in. na skutek ?wiadczenia us?ug na rzecz jednych z najwi?kszych podkarpackich przedsi?biorstw pozwalajš mu w sposób profesjonalny i pe?ny realizowa? stawiane przed nim cele i zadania.

W kr?gu jego specjalizacji znajduje si? prawo cywilne, ze szczególnym uwzgl?dnieniem post?powa? spornych, prawo gospodarcze, handlowe, podatkowe i ubezpiecze? spo?ecznych.

 
  
Tomasz G?barowski – radca prawny


Absolwent SP nr 17 w Tarnowie, III LO w Tarnowie oraz Wydzia?u Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uko?czy? aplikacj? radcowskš oraz z?o?y? egzamin radcowski ze ?redniš ocen 4.2. Wpisany na list? radców prawnych pod numerem KR - 2378 prowadzonš przez Okr?gowš Izb? Radców Prawnych w Krakowie. Uko?czy? tak?e studia podyplomowe z zakresu po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. 

Do?wiadczenie zawodowe zdobywa? m.in. w kancelariach radcowskich i adwokackich. Odby? wiele praktyk m.in. w sšdach powszechnych i prokuraturach, jak równie? uko?czy? szereg szkole? organizowanych min. przez Krajowš Izb? Radców Prawnych. By? etatowym asystentem pos?anki do Parlamentu Europejskiego. W przesz?o?ci reprezentant Polski w koszykówce i by?y zawodnik koszykarskich zespo?ów m?odzie?owych m.in. Unii Tarnów, z którš to w 1998 r. zdoby? tytu? Mistrzów Polski. 

Poza prywatnš praktykš jest równie? radcš prawnym w Grupie Azoty Polskim Konsorcjum Chemicznym Sp. z o.o. oraz Grupie Azoty Jednostce Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. 

W obszarze jego szczególnych zainteresowa? pozostaje prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne, w tym w szczególno?ci prawo rzeczowe, rodzinne i egzekucyjne.

 

Kontakt z nami
Kancelaria Tarnów

ul. Krakowska 238
33-100 Tarnów

Kancelaria Rzeszów

ul. Kurpiowska 1
35-303 Rzeszów

tel. kom. 663 75 16 17
tel. kom. 502 66 46 25