Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski
Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski Radcowie Prawni

Zakres us?ug

Zakres dzia?alno?ci Kancelarii, ze wzgl?du na du?š ilo?? wspó?pracowników, obejmuje ca?kowite spektrum problematyki prawnej.


W szczególno?ci w zakres ten wchodzi reprezentacja procesowa w post?powaniu cywilnym, karnym, karno - skarbowym, w sprawach o wykroczenia, administracyjnym, podatkowym oraz kanonicznym.


Szczegó?owy zakres ?wiadczonych us?ug:


?wiadczone us?ugi najcz??ciej odpowiadajš poni?szym poj?ciom:


Alimenty, apelacja, egzekucja, darowizna, dzier?awa, informacja prawna, ksi?ga wieczysta, najem, negocjacje, nieruchomo?ci, odszkodowanie, odwo?anie, opinia prawna, podzia? majštku, porada prawna, pozew, rejestracja, rozwód, skarga kasacyjna, skarga konstytucyjna, spó?ki cywilne i handlowe, s?u?ebno??, sprzeciw, umowa, upad?o??, u?yczenie, u?ytkowanie, waloryzacja, windykacja, wniosek, wykroczenia, wyw?aszczenie, zado??uczynienie, zarzuty, zasiedzenie, zniesienie wspó?w?asno?ci, zast?pstwo procesowe przed wszelkimi sšdami.


Obs?uga

 

Prowadzimy fachowš obs?ug? osób fizycznych w tym cudzoziemców, pracowników i konsumentów oraz obs?ug? podmiotów gospodarczych, instytucji, osób prawnych, jednostek samorzšdu terytorialnego, banków, stowarzysze?, zak?adów opieki zdrowotnej i spó?dzielni.

Kontakt z nami
Kancelaria Tarnów

ul. Krakowska 238
33-100 Tarnów

Kancelaria Rzeszów

ul. Kurpiowska 1
35-303 Rzeszów

tel. kom. 663 75 16 17
tel. kom. 502 66 46 25