Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski
Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski Radcowie Prawni

Kancelaria

Kancelaria Prawna Juszczyk G?barowski Radcowie Prawni powsta?a kilka lat temu celem ?wiadczenia profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.

Kancelaria mie?ci si? w Tarnowie i Rzeszowie, przy czym obs?uguje klientów z ró?nych cz??ci kraju, jak równie? mo?e ?wiadczy? pomoc prawnš podmiotom zagranicznym.   Podstaw? i zakres czynno?ci ?wiadczonej przez Kancelari? pomocy prawnej reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 z pó?niejszymi zmianami). 

Kancelaria utrzymuje sta?y kontakt z notariuszami, komornikami, adwokatami, radcami prawnymi, t?umaczami j?zykowymi, doradcami podatkowymi, ksi?gowymi, bieg?ymi rewidentami, aplikantami, a tak?e z geodetami i geologami. Na dzie? dzisiejszy wspó?dzia?a z kilkunastoma specjalistami z zakresu ró?nych dziedzin prawa. Posiada tak?e sta?y kontakt ze ?rodowiskiem naukowym, w tym z pracownikami naukowymi – uniwersyteckimi.

Ze swej strony zapewniamy najwy?szy standard jako?ci ?wiadczonych us?ug oraz doskona?š znajomo?? specyfiki prawa polskiego. Powy?sze ?šczy si? dodatkowo z atrakcyjnš ofertš cenowš, ka?dorazowo uzgadnianš z Klientem przed rozpocz?ciem zlecenia.
Kontakt z nami
Kancelaria Tarnów

ul. Krakowska 238
33-100 Tarnów

Kancelaria Rzeszów

ul. Kurpiowska 1
35-303 Rzeszów

tel. kom. 663 75 16 17
tel. kom. 502 66 46 25